Общи условия

Общи условия за използване на уебсайт www.mamospimise.com

Добре дошли в сайта консултации за детски сън  www.mamospimise.com!

Настоящите общи условия уреждат отношенията между потребителите и доставчика на услугите, предлагани в уебсайта www.mamospimise.com

Достъпът, разглеждането, регистрацията и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на уебсайта изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. 

Моля, запознайте се в детайли с Общите условия преди да пристъпите към разглеждането на уебсайта или преди да използвате предлаганите услуги! 

1. Дефиниции

Общи условия/ОУ – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите услуги и ресурси.

Уебсайт/ Сайт – обособено пространство в интернет с уеб адрес (URL) www.mamospimise.com.

Доставчик/Ние – дружеството “Мамо, спи ми се” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър  с ЕИК 206075499, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 272A, вх. 1, ет. 4, ап. 19, което управлява и поддържа Уебсайта и администрира всички услуги в Уебсайта.

Консултант –  сертифициран педиатричен консултант по детски сън, който предоставя на потребителите консултантски и други специализирани услуги, представени в Уебсайта.

Потребител/Вие – всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги 

Услуга/и – всяка/всички услуги, предоставени на потребителите чрез функционалностите на Уебсайта.

Пакет – съдържа услуги, свързани с определена категория при условията, описани във всеки отделен пакет.

Дигитално съдържание – всички материали,  включително съвети, инструкции, въпросници, аудио и видео материали и друго съдържание, предоставено от Доставчика на Потребител чрез функционалностите на Уебсайта  или в платформи за онлайн срещи и размяна на съобщения (Viber, Skype, Zoom, Messengers  и др.п) или изпратени по email или с друго средство за електронна комуникация. 

2.  Валидност и действие

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Доставчика. Взаимоотношенията между страните се регулират  от настоящите ОУ, от Политиката за лични данни на Доставчика и други писмени условия за отделни услуги, публикувани в Уебсайта.

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Уебсайта. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят не следва да използва Уебсайта или Услугите, предоставяни чрез него.

2.3. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта и/или Услугите.

3. Защита на личните данни

3.1. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните данни,  които предоставя могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук. 

3.2 Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, GDPR и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 

4. Предмет и характеристика на Услугите

4.1. Услугите за  здравословни и полезни навици за сън, достъпни в Уебсайта се извършват от сертифициран педиатричен консултант по детски сън. 

4.2. Услугите имат следния неизчерпателно посочен предмет: консултации, обучения, уебинари и дигитално съдържание за детски сън, разделени в категории: “Новородени”, “От 5 месеца до 5 години” и “Единични консултации”.   Доставчикът има право да прави промени във вида, предмета и характеристиките на услугите по всяко време и по своя преценка, включително да прекратява определени услуги или да предлага нови услуги.

4.3. Всяка услуга или пакет с услуги са ясно детайлизирани в Уебсайта и са такива, каквито са дадени в описанието (“As Is”). Потребителите използват Услугите във вида, в който са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на нейния вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други критерии.

4.4. Доставчикът си запазва правото да предоставя отстъпки за определени Услуги. Условията, приложими за такива отстъпки са обявени в съобщението за отстъпката. 

5. Достъп 

5.1. За да използва която и да е онлайн услуга, Потребителят трябва да използва свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на Уебсайта, както и да заплати по банков път или по друг избран начин за плащане. Доставчикът си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва начини на плащане. Администаторът не упражнява контрол върху Skype/Zoom/Viber или други сайтове, платформи и приложения на трети страни и не е отговорен за невъзможността на Потребител да достъпва сайтове, платформи и приложения на трети лица.

6. Поръчка на услуги

6.1. Потребителят може да поръча единична услуга или пакет с услуги чрез бутона „Купи сега”, следвайки указанията в Уебсайта за плащане и завършване на поръчка. След избор на начин на плащане, чрез бутона „Потвърдете” и след получаване на плащането, поръчката се счита завършена и договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила след .

6.2. Потребителът е длъжен да изпрати попълнен получения от Доставчика въпросник, ако услугата изисква попълването и изпращането му. Въпросникът трябва да бъде попълнен от Потребителя коректно и изчерпателно и изпратен по начина и в срока, посочени писмено от Доставчика. 

7. Цени

7.1. Цените на Услугите са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси. Цените на Услугите са валидни до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.2. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява своето съгласие да заплати авансово цената на избраната услуга, за да осъществи достъп до Услугите и цифровото съдържание. Услугите се предоставят след получаване на плащането по банков път или по друг платежен начин. Цените на услугите са посочени в описанието на услугите в Уебсайта.

7.3. Цените на Доставчика не включват в себе си допълнителни такси, определяни от съответните платежни оператори или банки. При избор на метод на плащане, препоръчително е запознаване с условията и цените за услуги на съответните платежни оператори или банки, за да се избере най-подходящата или икономична платежна услуга от наличните. 

7.4. Доставчикът си запазва правото по своя преценка да променя цените на услугите, включително, но не само да добавя нови услуги, да премахва или периодично да променя съществуващи услуги и функционалности. Всяка промяна в цените на Услугите влиза в сила след датата на публикуването им в Уебсайта, но не засяга изпратени и заплатени поръчки.

7.5. Цените са валидни до датата, посочена в Уебсайта (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Доставчика.

7.6. Личните данни на потребителите не се съхраняват по време на платежния процес. Платежните оператори изпълняват транзакциите съгласно предвидените за тези услуги общи условия и са отговорни за извършените транзакции.

8. Право на отказ 

8.1. На основание чл. 57, ал.1, т.13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) правото на отказ НЕ може да се упражни по отношение на дигиталното съдържание, за достъпа до което Потребителят е заплатил. 

8.2. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят потвърждава, че е информиран и е съгласен  с невъзможността да упражни право на отказ от договора от разстояние във всички случаи, в които му е предоставено дигитално съдържание или достъп до такова. 

9. Изпълнение на Услугите

9.1. За изпълнението на някои от Услугите, Потребителят трябва да предостави определена информация на Доставчика чрез email или по друг начин, уговорен между страните. При неизпълнение на това задължение на Потребителя, Доставчикът има право да откаже услугата или да промени датата на Услугата ако Потребителят изпълни задължението със закъснение. 

9.2. Услугите се предоставят чрез размяна на email-и, онлайн сесии в комуникационни платформи (Skype, Viber, Zoom и др.), по телефон. Съдържанието на всяка услуга е представено в Уебсайта в описанието на съответната Услуга или Пакет услуги.

9.3. Доставчикът изпраща на Потребителя въпросник след проведена комуникация с него. Потребителят следва да изпрати на Консултанта попълнения въпросник и да заплати цената на услугата или пакета с услуги.

9.4. Изпълнението на услугата “Тренировка за сън” (Sleep Training) може да бъде прекъсвано поради заболяване, неразположение и други причини, които изискват отлагане на изпълнението до първия благоприятен момент за възобновяването му. Потребителът и консултантът уговарят в писмена форма (email,   messengers) условията за отлагане и възобновяване на услугата.

9.5.  Насрочена за определен час услуга се предоставя в уговореното между страните време.  Услугата се счита за предоставена в случай, че Потребителят не  се е явил в насрочена онлайн сесия най-късно до 15 минути след уговореното време.  Отлагането на услуга е възможно само с изрично писмено съгласие на Консултанта, потвърдено с email или чрез друга писмена комуникация  за размяна на съобщения. Във всички останали случаи,  услугата се счита за извършена  и Потребителят няма право на възстановяване на заплатената сума.

10. Права и задължения на Потребителя  

10.1. Потребителят се задължава:

10.1.1. Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и материали съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ;

10.1.2. Да предоставя точна и вярна информация при контакт с Доставчика;

10.1.3. Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени самостоятелно от Доставчика и Skype/Zoom/Viber, реализирани чрез обичайната им функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикуваното в Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

10.1.4. Да заплати цената за Услугите.

10.1.5. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

(а). Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера и дигиталното съдържание в Уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

(б). Записването, изтеглянето, преработването и копирането на Уебсайта, публикуваното в него съдържание и на предоставяните консултации, както и споделянето, разпространяването, излъчването и предаването им в други уебсайтове, социални мрежи и други и разкриването им на трети лица,  включително, но не само чрез средства за масова комуникация, чрез предаването им на хардуерен носител и др.

(в). Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други Потребители на Услугите и на Уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от Уебсайта на Доставчика.

(г). Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама и друго съдържание и информация, публикувани в Уебсайта. 

(д). Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.

(е). Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други Потребители, по какъвто и да начин до Услугите, до Уебсайта или до която и да е част от съдържанието му.

10.2. Потребителят има право:

10.2.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги и ресурси за целите и в пределите на настоящите ОУ.

10.2.2. Да получи услугите и съдържанието, за които е направил валидна поръчка.

10.2.3. Да избира свободно час за консултация от наличните свободни дати и часове.

11. Права и задължения на Доставчика

11.1 Доставчикът има право:

11.1.1.По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, да прави промени в публикуваните в Уебсайта материали, съдържание и цени без да носи отговорност за това.

11.1.2. Да блокира достъпа на Потребителя до Услугите и/или до Уебсайта в цялост или до отделни части от тях, при:

(а) нарушаване от страна на Потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и бисквитки и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ;

(б) неплащане на цената на Услуга или пакет услуги;

(в) извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

11.1.3.С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите и достъпа до Уебсайта. 

11.1.4. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

11.2. Доставчикът се задължава:

11.2.1.Да предостави достъп до Услугите, Уебсайта и публикуваното в него съдържание на Потребителя според настоящите ОУ след заплащането на съответната цена от Потребителя, когато такава е дължима.

11.2.2. Да изпълни услугите с необходимото качество и съобразно съществуващите професионални стандарти.  

12. Отговорност. Ограничения

12.1. В случай, че има съмнение относно качеството и надеждността на Услугите или на Уебсайта, Потребителят не следва да използва Услугите. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят използва Услугите, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

12.2. Услугите се базират на информацията, предоставена от Потребителя и се основават на най-добрите професионални практики в сферата на детския сън. Доставчикът не гарантира, че Услугите са приложими и подходящи за всеки случай и за всякакви цели, свързани с основния предмет на Услугите.

12.3. Доставчикът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този Уебсайт, както и за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства,  устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя. 

12.4.Доставчикът не носи отговорност за качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на устройствта на Потребителя.

12.5. Услугите не трябва да се считат и не заместват професионални психологически, педиатрични, педагогически, диетологични, медицински или диагностични консултации. При наличие на здравословен проблем, Потребителят трябва да потърси съвет от личния лекар или медицински специалист в съответната област.

12.6. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, предоставени от Потребителя.

13. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при липса на съдействие от страна на Потребителя, което е необходимо за изпълнението на съответната услуга, както и при възникването на форсмажорни обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика по причини, които не могат да му бъдат вменени във вина. 

14.Всяко позоваване на услуги на трети страни от Доставчика не представлява одобрение или препоръка от Доставчика. 

15. Права на интелектуална собственост 

15.1.Услугите и Уебсайтът съдържат авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни, ноу-хау и софтуер, които са собственост или са лицензирани на Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика (лиценз). Използването на Услугите, съдържанието и други материали в Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

15.2. Съдържанието (текстове, таблици, диаграми, наръчник за бъдещи регресии в съня и насоки за изграждане на режим  и др.п.) предоставено на Потребителя от Консултанта в изпълнение на Услугите е защитено с авторски права. Забранено е възпроизвеждането или използването на съдържанието по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването му в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Консултанта. 

15.3. С изпълнението на която и да е Услуга, Потребителят получава ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Услугата, съдържанието или други материали само за лично, некомерсиално ползване от Потребителя.

15.4. Използването на Услугите не предоставя на Потребитела каквито и да е права на интелектуална собственост върху която и да е част от Услугата и/или ресурсите в Уебсайта. Потребителят носи имуществена отговорност за вредите, причинени с всяко отделно нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика и авторските права на Консултанта.

16. Потребителят потвърждава, гарантира и приема, че той/тя или всеки, на когото разреши достъп до Уебсайта, Услугите, консултациите, съдържанието и материалите, няма да копира, възпроизвежда, дублира, създава производни произведения, нито по какъвто и да е начин няма да използва за каквато и да е цел (търговска или друга) и няма да разкрива и разпространява предоставените материали на трети лица (включително без ограничение, показването и разкриването на предоставеното във връзка с услугите съдържание) без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика. 

17. Права на потребителите на услуги на информационното общество

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 0565 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

При спор относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителятможе да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

18. Поверителност

Изпълнението на Услугите е свързано със събиране и обработване на лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и бисквитки  на Доставчика, публикувана  тук. Ако Потребителят не е съгласен с Политиката за поверителност и бисквитки, същият не следва да използва Уебсайта и / или Услугите в него.

19. Приложимо право

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

В сила от: 19/12/2020 г. 

Мамо, спи ми се ЕООД 2020 ©| Всички права запазени.